کامپکت حرارتی–مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی)