راه اندازی موتورهای دستگاه های سنگ شکن

از اینورتر در راه اندازی دستگاه های سنگ شکن استفاده می شود. بدلیل ساختار مکانیکی این نوع دستگاه ها و وجود لنگ بر روی شفت موتور, راه اندازی از طریق اینورتر با تنظیمات صحیح امکان پذیر هست. ایجاد لنگ بر روی شفت باعث نوسان جریان شدید می شود و در صورت وارد کردن تنظیمات اشتباه الکترو موتور جریان خواهد کشید و خطای اضافه جریان یا بار بر روی اینورتر ظاهر می گردد.

نمونه کارهای مشابه