کامپکت حرارتی–مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی)